LIGANRTAGDATUMZEITHALLEHEIMHNRGASTGNRSRKG
W14A101Sbd11.01.2011:30HBV-ALTEBSV1HAHI1SCALM14AO
M14AO24Sbd11.01.2013:30HBV-ALTEBSV2HAHI1ETVW14A
W16A102Sbd11.01.2015:30HBV-ALTEBSV1RIST2ETVselbst
M10B101Sa11.01.2013:30HBV-MÜTZBSV1BCH1HTSselbst
M10B103Sa11.01.2015:50HBV-MÜTZBSV1RIST2HTSselbst
HKB33So12.01.2018:30HBV-BUCKBSV6HEL1CONOselbst
M14L53So12.01.209:30HBV-HÖKOBSV1HWBA1ATSVselbst
M12C104So12.01.2013:30HBV-HÖKOBSV3MTVL2KKNTselbst
M18A50So12.01.2015:30HBV-HÖKOBSV2RIST2KKNTselbst
HKA30Mi15.01.2020:00HBV-HÖKOBSV5POPP1AMTVselbst
HBB31Fr17.01.2019:30HBV-HOOPBSV4ETV7HSVselbst
DS23Sbd18.01.2019:30HBV-ALTEBSV1HAHI2NNselbst
M12BO31Sbd18.01.209:30HBV-HÖKOBSV2SCAL1NTSVselbst
W12L25Sbd18.01.2011:30HBV-HÖKOBSV1WSV1NTSVM14AO
M14AO27Sbd18.01.2013:30HBV-HÖKOBSV2TOWE1NTSVW12L
W14A104Sbd18.01.2010:00HBV-MÜTZBSV1RIST2SCALselbst
M12L53So19.01.209:30HBV-HÖKOBSV1TURA1ATSVselbst
M14BO37So19.01.2011:30HBV-HÖKOBSV3SVNA1ATSVselbst
HO76So19.01.2017:00HBV-HOOPBSV2AMTV1NNHSO
HSO42So19.01.2019:00HBV-HOOPBSV3STG1NNHO
M16A51So19.01.2014:00HBV-MÜTZBSV2RIST2POLM18A
M18A53So19.01.2016:00HBV-MÜTZBSV2BGW1POLM16A
M16A55Sbd25.01.2010:00HBV-ALTEBSV2HTS1HWBAM18L
M18L72Sbd25.01.2012:00HBV-ALTEBSV1ETV1HWBAM16A
HSEN50Sbd25.01.2016:10HBV-FELDBSV1KKNT1HAPIselbst
HNSbd25.01.2019:00HBV-HÖKOBSVBGWRLNselbst
M10B110Sbd25.01.2011:00HBV-MÜTZBSVwBSV1CONOselbst
M10B111Sbd25.01.2012:10HBV-MÜTZBSV1HAHI2CONOselbst
M10B112Sbd25.01.2012:20HBV-MÜTZBSVwHAHI2CONOselbst
M12C108So26.01.2012:15HBV-HÖKOBSV3BGW1CONOselbst
M16B115So26.01.2014:15HBV-HÖKOBSV3TSGB2ETVDS
DS54So26.01.2016:15HBV-HÖKOBSV1RIST4ETVM16B
M12L58Sbd01.02.2010:00HBV-HÖKOBSV1TOWE1ETVselbst
M16L59Sbd01.02.2014:00HBV-HÖKOBSV1ETV1BGWM14L
M14L61Sbd01.02.2016:00HBV-HÖKOBSV1RIST3wBGWM16L
W16A108Sbd01.02.2010:00HBV-MÜTZBSV1BGW1SCALM14AO
M14AO31Sbd01.02.2012:00HBV-MÜTZBSV2TSGB2SCALW16A
M16A61So02.02.209:30HBV-HÖKOBSV2MTVL1NTSVselbst
W18A28So02.02.2016:15HBV-HÖKOBSV1HAPI1HHTselbst
JBBLSo02.02.2014:00HBV-HOOPBSVBraunschweigBLNselbst
HBB36Fr07.02.2019:30HBV-HOOPBSV4TOWE1TURAselbst
M18L81Sbd08.02.209:30HBV-HÖKOBSV1RIST1ALTOM16B
M16L65Sbd08.02.2011:30HBV-HÖKOBSV1RIST1ALTOselbst
M18A63Sbd08.02.2017:30HBV-HÖKOBSV2UET1SCALHKB
HKB42Sbd08.02.2019:30HBV-HÖKOBSV6POL1SCALM14AO
M16B122Sbd08.02.2010:00HBV-MÜTZBSV3ATSV1ETVM18L
M14AO34Sbd08.02.2012:00HBV-MÜTZBSV2WSV1ETVM16B
W12L34So09.02.209:30HBV-HÖKOBSV1SCAL1WSVM16A
M16A64So09.02.2011:30HBV-HÖKOBSV2TSGB1WSVW12L
W10A107So09.02.2013:30HBV-HÖKOBSV1SCAL1HWBAselbst
W10A109So09.02.2015:50HBV-HÖKOBSV1BGW1HWBAselbst
M12C110So09.02.2010:00HBV-MÜTZBSV3TSGB2ETVselbst
W16A112So09.02.2012:00HBV-MÜTZBSV1WSV2ETVselbst
HP503So09.02.2019:30HBV-TESBSV1TSGB1NNselbst
HKA40Mi12.02.2020:00HBV-HÖKOBSV5TSGB4ALTOselbst
M12BO41Sbd15.02.2010:00HBV-HÖKOBSV2SVNA1ETVselbst
W18A31Sbd15.02.2012:00HBV-HÖKOBSV1MTVL1ETVDS
DS28Sbd15.02.2014:00HBV-HÖKOBSV1ETV2HTSW18A
M16B130Sbd15.02.2016:00HBV-HÖKOBSV3GFL1HTSDS
HNSbd15.02.2019:00HBV-HÖKOBSVTSV BargteheideRLNselbst
W12L37So16.02.2016:00HBV-HÖKOBSV1SCAL1HHTselbst
JBBLSo16.02.2014:00HBV-HOOPBSVPaderbornBLNselbst
M12BO45Sbd22.02.2010:00HBV-HÖKOBSV2BATS1ETVselbst
M14BO50Sbd22.02.2012:00HBV-HÖKOBSV3BWB1ETVM16B
M16B136Sbd22.02.2014:00HBV-HÖKOBSV3RIST3OTTM14BO
HKB47Sbd22.02.2016:00HBV-HÖKOBSV6HWBA1OTTselbst
HNSbd22.02.2019:00HBV-HÖKOBSVRIST2RLNselbst
M10B126Sbd22.02.2014:40HBV-OCHTBSVwWSV1HNTselbst
M10B123Sbd22.02.2011:10HBV-SPOHIBSV1RISTwMTVLselbst
JBBLSo23.02.2013:30HBV-HOOPBSVBremerhavenBLNselbst
HNSbd29.02.2015:00HBV-HÖKOBSVItzehoe Eagles2RLNselbst
HKB50Sbd29.02.2017:00HBV-HÖKOBSV6EMTV3NNHO
HO100Sbd29.02.2019:00HBV-HÖKOBSV2RIST4NNHKB
DS69So01.03.2019:30HBV-HÖKOBSV1OTT1HTSselbst
JBBLSo08.03.2014:00HBV-HÖKOBSVPO1.1/PD1.1BLNselbst
JBBLSo15.03.2014:00HBV-HÖKOBSVPO1.2/PD1.2BLNselbst
HO114So15.03.2016:15HBV-HÖKOBSV2ALTO1NNHSO
HSO60So15.03.2018:15HBV-HÖKOBSV3ATSV1NNHO
HKA46Mi18.03.2020:00HBV-HÖKOBSV5WSV3ALTOselbst
HBB47Fr20.03.2019:30HBV-HOOPBSV4HTB2BCHselbst
M16A77Sbd21.03.2010:00HBV-HÖKOBSV2WSV1CONOM18A
M18A74Sbd21.03.2012:00HBV-HÖKOBSV2OTT1CONOM16A
M14BO55Sbd21.03.2014:00HBV-HÖKOBSV3ATSV1ETVW14A
W14A123Sbd21.03.2016:00HBV-HÖKOBSV1ATSV1ETVM14BO
HNSbd21.03.2019:00HBV-HÖKOBSVTuS EbstorfRLNselbst
M10B138Sbd21.03.2011:10HBV-SPOHIBSVwBCH1BWBselbst
M12C119So22.03.209:30HBV-HÖKOBSV3OTT2NTSVselbst
M12L81So22.03.2011:30HBV-HÖKOBSV1RIST2(w)NTSVselbst
JBBLSo22.03.2014:00HBV-HÖKOBSVPO1.3/PD1.3BLNselbst
HSEN73So22.03.2016:30HBV-HÖKOBSV1KKNT1HAPIselbst
HSEN75So22.03.2018:50HBV-HÖKOBSV1HAPI1KKNTselbst
HKA48Mi25.03.2020:00HBV-HÖKOBSV5CONO1ALTOselbst
M14AO41Sbd28.03.209:30HBV-HÖKOBSV2HAHI1ETVW16A
W16A125Sbd28.03.2013:30HBV-HÖKOBSV1ETV1STGM14AO
W14A124Sbd28.03.2015:30HBV-HÖKOBSV1TSGB1STGW16A
HSO65Sbd28.03.2017:30HBV-HÖKOBSV3ETV5NNHO
HO123Sbd28.03.2019:30HBV-HÖKOBSV2OTT1NNHSO
JBBLSo29.03.2014:00HBV-HÖKOBSVPO2.1BLNselbst
M16B152So29.03.2017:45HBV-HÖKOBSV3OTT1HWBAselbst
HBB51Fr03.04.2019:30HBV-HOOPBSV4OTT3BCHselbst
M12BO53Sbd04.04.2015:30HBV-HÖKOBSV2AMTV1ETVselbst
HSO68Sbd04.04.2017:30HBV-HÖKOBSV3HHT1NNHO
HO129Sbd04.04.2019:30HBV-HÖKOBSV2ETV2NNHSO
JBBLSo05.04.2014:00HBV-HÖKOBSVPO2.2BLNselbst
HSEN85Sbd18.04.2018:40HBV-AMPABSV1HTB1SGHBselbst
W16A130Sbd18.04.2011:30HBV-HÖKOBSV1HTS1HHTW18A
W18A41Sbd18.04.2013:30HBV-HÖKOBSV1WSV1NTSVW16A
M18A82Sbd18.04.2015:30HBV-HÖKOBSV2HAPI2NTSVW18A
M10B146Sbd18.04.2011:00HBV-MÜTZBSVwRIST2AMTVselbst
M10B148Sbd18.04.2013:20HBV-MÜTZBSVwMTVL1AMTVselbst
M16B161So19.04.2011:30HBV-HÖKOBSV3ETV2HTSselbst
JBBLSo19.04.2014:00HBV-HÖKOBSVPO2.3BLNselbst
W12L45So19.04.2016:00HBV-HÖKOBSV1ETV1OTTselbst
DS86So19.04.2018:00HBV-HÖKOBSV1ETV3OTTselbst
W14A129Sbd25.04.2010:00HBV-MÜTZBSV1SCAL2AMTVselbst
JBBLSo26.04.2014:00HBV-HÖKOBSVPO3.1BLNselbst
M10B153So26.04.2010:00HBV-SPOHIBSV1WSV1SGHBselbst
JBBLFr01.05.2015:00HBV-HÖKOBSVPO3.2BLNselbst
JBBLSo03.05.2013:00HBV-HÖKOBSVPO3.3BLNselbst
JBBLSbd16.05.2015:00HBV-HÖKOBSVTOP 4BLNselbst
JBBLSo17.05.2013:00HBV-HÖKOBSVTOP 4BLNselbst